وينـ خوابپساز نـاهـار علاوهبرتاثيـر مثبتدر سـلامتـيانسـان , بـازدهكـار را افزايشميدهد.
تحقيقاتپزشكان‎‎ اتريشي‎‎ نشان مي دهد, خواب‎‎ پساز ناهار موجب تقـويـتحـافـظهو افزايشتواناييثبت‎‎ اطلاعات جديد و تمركز انسانميشود.